KTBGSชูนโยบาย“คุณธรรมนำความยั่งยืน จัดกิจกรรม CSR ทอดผ้าป่าสามัคคี

6 September 2017


บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB  ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่ พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กำหนด

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายภายใต้ Corporate theme คือ “ห่วงใยใส่ใจคุณ” ซึ่งคำว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึง ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ถือหุ้น และตลอดจนสังคม พร้อมยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารองค์กร ซึ่งมุ่งหวังให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนั กงานทุกคน สำหรับด้านสังคมบริษัทได้มี โครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ซึ่งมุ่งเน้นมิ ติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ

สำหรับเริ่มต้นโครงการ CSR กฐินพระราชทานให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยานี้  ต้นบุญเริ่มจากอาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชียวชาญ ไบโอเทค สวทช ท่านเป็นผู้ที่ได้เป็นประสานการดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอาจารย์ผ่องพรรณ ท่านเป็นผู้ดูแลโครงการด้านการศึกษาให้กับสมเด็จพระเทพฯ ในเขตพี้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเมื่อท่านได้ลงพื่นที่ ในเขตจังหวัดพะเยา ท่านได้พบว่า ในเขตพื้นที่นี้ ยังมีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในด้านการศึกษา อยู่มากพอสมควร และไม่มีสถานศึกษารองรับ อาจารย์ผ่องพรรณ จึงได้มาปรึกษากับ อาจารย์ พวงเพ็ชร กันยาบาล ซึ่งเป็นอดีตที่ปปรึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ในการดำเนินการหารือเพื่อหางบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ ศึกษา และทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้ นที่

และเมื่อทางอาจารย์พวงเพ็ชร ท่านได้ทราบว่า KTBGS นั้นมี โครงการที่ชูจุดเด่นเรื่องคุณธรรมนำความยั่งยืน เน้นความโดดเด่นทางด้าน การศึกษา สังคมและศาสนา จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่า จะทำเป็นกฐินพระราชทาน เพื่อหาทุนสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน และทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

ซึ่งถือเป็นการการดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี KTBGS จึงได้ เริ่มโครงการกฐินพระราชทาน CSR  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558 ให้ กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ซึ่งเดิมทีมีจำนวนสามเณรจำนวน 30 รูป และในปัจจุบันมีสามเณรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50 รูป และในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร เนื่องจากสามเณรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน

และในปีนี้ 2560 เนื่องจากเป็ นการครบรอบ 20 ปีของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโดยระดมทุนเพื่ อใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเรียนตลอดจนทุนการศึกษาให้ สามเณรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรถกระบะเพื่อใช้ ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุ มชนในวัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา

เรามองว่า เราต้องการโฟกัส ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ และโรงเรียนสามารถพัฒนาตั วเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็น Role Model ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เราไม่อยากจะทำแบบกระจัดจาย แล้วไม่มีความต่อเนื่อง สามปีที่ผ่านมา ถือว่าค่อนข่างพอใจกับผลลัพธ์ เพราะโรงเรียนมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านอาคาร การเรียนการสอน และบุคลากร ที่ศึกษาที่นี่ จนประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนชุมชนในอีกทางหนึ่งด้วย ” อรจรรยา กล่าวทิ้งท้าย


CSR KTBGS บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด กฐินพระราชทาน