ไฟเขียวตั้งสำนักงานส่งเสริมศก.สร้างสรรค์

6 September 2017


“สุวิทย์”ประชุมบอร์ดติดตามเร่งรัดงานนโยบายรัฐ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน 11 ด้าน ทั้งผลักดันการปฎิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ ไฟเขียวตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นองค์กรมหาชน

วันนี้ (6 กันยายน 2560) เว็บไซต์ www.thaigov.go.th รายงานว่า  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 5/2560  ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ที่ประชุมได้ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงามตามนโยบายรัฐบาล (วันที่ 12 กันยายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ที่ได้มีมติ  ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทั้ง 11 ด้าน เพื่อรวบรวมและบูรณาการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมส่งให้เจ้าภาพหลักและฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งจะได้เสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป ประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ : Bio Economy ซึ่งจำเป็นจะต้องพิจารณาในภาพรวม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ การอนุรักษ์ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ กระบวนการกลางน้ำ ได้แก่ การกำหนดกลไกในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพระดับประเทศ ระบบทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รวมถึงการดูแลเรื่องมาตรฐาน ตลอดจนกระบวนการปลายน้ำ ได้แก่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพในหลายอุตสาหกรรม เช่น อ้อย น้ำตาล และสมุนไพร โดยให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเป็นหน่วยหลัก ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพระดับประเทศ และงานผลการดำเนินงานให้ กขร. ทราบในการประชุมครั้งต่อไปพร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปฏิรูปเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) โดยมีการเร่งรัดการออกพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายรัฐบาล ซึ่งในระหว่างที่รอการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว เห็นควรให้มีการเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแผนพัฒนาย่านสร้างสรรค์ระดับชาติไปพลางก่อน จนกว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯ จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กขร. เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม