BBLไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดมูลค่า 2 หมื่นล้าน

6 September 2017


ธนาคารกรุงเทพ เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ พร้อมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย อัตรา 4.375% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิทั้งจำนวน 20,000 ล้านบาท ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ธนาคารจึงขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวันที่ 7 ธ.ค.2560 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวันที่ 23 พ.ย.2560 เวลา 12.00 น.

อย่างไรก็ตามธนาคารจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 7 ธ.ค.2560 อัตราดอกเบี้ย 4.375% ต่อปี โดยมีระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2560 ถึงวันที่ 6 ธ.ค.2560 รวม 183 วัน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (BBL22DA) และเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขระบุว่า ธนาคารอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชำระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้นั้น หากธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


หุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ BBL ไถ่ถอน