ทีเส็บชู4กลยุทธ์ปฏิรูปไมซ์ยั่งยืน

9 September 2017


ทีเส็บ ฉวยเวที “ไทยแลนด์ ไมซ์ ฟอรั่ม 2017” ปลุก 4 กิจกรรม พร้อมเปิดแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2561 ดันรายได้ 1.74 แสนล้านบาท ชู 4 กลยุทธ์ปฏิรูปอุตสาหอุตสาหกรรมไมซ์เดินหน้าอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2561 ที่คาดว่าไทยจะมีนักเดินทาง กลุ่มไมซ์รวม 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 1.74 แสนล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1.19 ล้านคน สร้างรายได้ราว 1.12 แสนล้านบาท และนักเดินทางกลุ่มโดเมสติกไมซ์ 29 ล้านคน สร้างรายได้ 6.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนไมซ์ให้เป็นกลไกในการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค สร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้นล่าสุดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
จึงได้จัดงาน “ไทยแลนด์ ไมซ์ฟอรั่ม 2017” หรือเปิดสัปดาห์แห่งการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพื่อสื่อสาร 4 กิจกรรมไมซ์ เช่น ไมซ์ อวอร์ด, การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับตัวแทนการตลาดของทีเส็บ เป็นต้น ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงฉวยเวทีดังกล่าวชี้แจงถึงแผนการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในปี 2561

ต่อเรื่องนี้นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ โฟกัส 4 กลยุทธ์ ของการปฏิรูปอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 จะเน้นการเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ โดยรักษาตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยได้จัดทำโครงการแผนปฏิทินการจัดงานไมซ์ ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศ ไทย 4.0 รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในไทย สู่การเป็นสมาร์ท ไมซ์ ไทยแลนด์

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บกลยุทธ์ที่ 2 เน้นการเติบโต ในตลาดที่มีศักยภาพ มุ่งภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเจาะตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน เอเชีย CLMV/GMS ตลาดรอง ได้แก่ ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และตลาดที่มีศักยภาพ อย่าง ยุโรปตะวันออก และลาตินอเมริกา โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำคัญ อาทิ เข้าร่วมงานเทรดโชว์และโรดโชว์ในประเทศเหล่านี้ การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 3 เน้นการ เติบโตอย่างเท่าเทียม ด้วยการพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม ไมซ์ในภูมิภาค เสริมสร้างศักย ภาพของไมซ์ซิตี และเมืองที่มีศักยภาพ อย่างสงขลา เชียงราย และอุดรธานี ผ่านโครงการ
สำคัญ อาทิ ไทยแลนด์โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท, โครงการการประชุมระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน
เมาะลำไย, สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการสร้างงานตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามนโยบายซูเปอร์ คลัสเตอร์ ของรัฐบาล อาทิ งานฮาลาลหาดใหญ่ งานผ้าไหมภาคอีสาน ตามนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 4 เน้นการเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาห-กรรม ไมซ์ อาทิ โครงการ Thailand MICE Venue Standard ที่ พัฒนาสู่โครงการ ASEAN MICE Venue Stan- dard เพื่อสร้างมาตรฐานสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการระดับอาเซียน เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,294 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2560อุตสาหกรรม ทีเส็บ ไมซ์