PEA พัฒนาต้นแบบระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ  (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย 

5 September 2017


 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย” โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายสุรงค์ บูลกุล นายดนุชา พชิยนันท์ นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รศ.ดรวิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และ นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร ผู้บริหาร PEA พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ยุค PEA 4.0 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและพลังงานทดแทนมาใช้ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ตอบโจทย์ด้านการบริการมุ่งสู่ “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” PEA ได้มีการ วิจัยและพัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ภายในบ้านและอาคารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนเช่นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ PEA Hive PlatformPEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีจุดเด่นด้านการจัดการพลังงานเป็นเลิศสำหรับบ้านพักอาศัยและสอดคล้องกับพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช่น Solar PV Rooftop เพื่อให้การใช้พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ (Net–Zero Energy) หรือใกล้เคียงและรองรับการใช้พลังงานในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะเปลี่ยนบ้านพักอาศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ส่งผลให้ผู้ติดตั้งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีประโยชน์ในการ ติดตาม ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งจากในและนอกบ้าน มีระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อบริหารจัดการจัดการพลังงาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้านและเป็นระบบที่เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง PEA HiVE Platform และการสัมมนา PEA HiVE Platform สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ IoT และ Smart Appliances ที่มาจากทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และนักพัฒนาอิสระ