มุมมองคนรุ่นใหม่

4 December 2015


การส่งผ่านธุรกิจครอบครัวทั้งความเป็นเจ้าของและการควบคุมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทั้งธุรกิจและครอบครัวต้องใส่ใจ และเพื่อให้เข้าใจการสืบทอดกิจการของทายาทรุ่นต่างๆ ในธุรกิจครอบครัว ดังนั้น Family Business Australia และ KPMG จึงได้ทำการสำรวจทายาทคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว ทั้งที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหาร จำนวน 60 รายใน 5 รัฐของออสเตรเลีย โดย 2 ใน 3 ของผู้ถูกสำรวจเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ขณะที่ไม่ถึง 10% เป็นทายาทรุ่นที่ 4 ขึ้นไป โดยใช้วิธี focus group ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ทายาทธุรกิจครอบครัวมากกว่า 1 ใน 3 (37.25%) บอกว่าเมื่อเข้าไปรับตำแหน่งผู้นำแทนพ่อแม่แล้ว กลยุทธ์ธุรกิจ (business strategy) คือสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำการเปลี่ยนแปลง ขณะที่อีก 23.53% เชื่อว่าการบริหาร (management) และการกำกับดูแล (governance) เป็นกุญแจหลักในการพัฒนา และตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural change) มาเป็นลำดับที่ 4 (13.73%)

โดยวิธี focus group ทายาทธุรกิจครอบครัวแต่ละกลุ่มพูดคุยกันอย่างมีสีสันในเรื่องว่าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจเมื่อระยะช่วงชีวิตของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีกว่า อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทำวิธีไหนทั้ง 2 กรณี พวกเขาต่างเห็นด้วยว่าการขยายธุรกิจหรือการเติบโตของธุรกิจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จหากปราศจากกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านมากขึ้นเละรากฐานที่มั่นคง และทายาทธุรกิจครอบครัวบางคนยังรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจมีความจำเป็นต่อทายาทรุ่นต่อไปในการฝ่าฟันในยุคของตนเองให้มีความก้าวหน้านอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่ามีทายาทรุ่นใหม่จำนวนมากที่มักจะกลายเป็นผู้บริหารที่มีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าพ่อแม่ของพวกเขา ทั้งนี้ทายาทธุรกิจครอบครัวกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า "ธุรกิจจะมีความโน้มเอียงที่จะนำไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นและความเป็นผู้ประกอบการจะมีน้อยกว่าในอดีตเพราะบรรยากาศของธุรกิจไม่เอื้อต่อพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว และในอนาคตเจ้าของกิจการจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น"

นอกจากนี้ทายาทรุ่นใหม่ยังเห็นว่าบทบาทของพวกเขาในธุรกิจครอบครัวจะมีความเป็นผู้ดูแลธุรกิจ (custodian) ที่ตกทอดมามากขึ้น ทายาทคนหนึ่งกล่าวว่า "เมื่อฉันไปทำงาน ฉันสร้างธุรกิจเพื่ออนาคตของครอบครัว ฉันมั่นใจว่านั่นไม่ใช่วิธีที่พ่อคิด" พวกเขาเห็นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นผลกระทบจากการต้องเผชิญความเสี่ยงของพวกเขา

"เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลธุรกิจ คุณต้องใช้กฎเกณฑ์มากขึ้น ธุรกิจของเรามีชื่อเสียงและมีแบรนด์ที่ต้องเสริมสร้างในตอนนี้" แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมีทายาทธุรกิจครอบครัวจำนวนมากที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลธุรกิจเช่นกัน บอกว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้สร้างความก้าวหน้าต่อไปและรักษากลยุทธ์ธุรกิจ เดิมต่อไปเรื่อยๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่มา: KPMG. 2010. KPMG and Family Business Australia Survey of the Next Generation of Family Business : Australia. Available: https://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Survey-of-the-Next-Generation-of-Family-Business.pdf

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,110 วันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ธุรกิจครอบครัว การสืบทอดกิจการ KPMG Family Business ออสเตรเลีย กลยุทธ์ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม