ธปท.เผยเศรษฐกิจเดือนก.ค.โตต่อเนื่อง

31 August 2017


ธปท.เผยเศรษฐกิจเดือนก.ค.โตต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของภาคส่งออก ลงทุนเอกชน ใช้จ่ายรัฐดีขึ้น แม้บริโภคยังชะลอตัว

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนก.ค.2560 ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวดีสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐปรับดีขึ้น ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ สำหรับการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว แม้ชะลอลงบ้างตามการใช้จ่ายในหมวดบริการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากรายได้ภาคเกษตรกรรมที่หดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้จากด้านราคาเป็นสำคัญ ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งนัก โดยรายได้ในภาคเกษตกรรมมีแนวโน้มลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรที่โน้มต่ำลงแม้ผลผลิตขยายตัวสูง สำหรับรายได้นอกภาคเกษตรค่อนข้างทรงตัว สอดคล้องความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมที่ปรับลดลงจากความกังวลด้านกำลังซื้อและแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนยังระมัดระวังการใช้จ่าย

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวเท่าเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 8% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำออก จะขยายตัว 12.2% ตามการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า จาก 1.อุปสงค์ต่างประเทศที่ยังดีขึ้นต่อเนื่อง อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะหมวดแผงวงจรรวมเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับ Internet of Things (IoT) ชิ้นส่วนในรถยนต์ และหมวดโทรคมนาคมตามการส่งออกเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียง

2.การย้ายฐานการผลิตมายังไทยของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือ 3.ฐานมูลค่าการส่งออกที่ต่ำในปีก่อนหน้า ในหมวดสินค้าเกษตรและรถยนต์ และ 4.ปัจจัยบวกชั่วคราวของการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการส่งออกแท่นขุดเจาะน้ำมัน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

นอกจากนี้ การผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศขยายตัว อาทิ การผลิตในหมวดอาหาร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และหมวดยานยนต์ตามยอดขายในประเทศที่ขยายตัวดี ประกอบกับมีผลของฐานที่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวในปีก่อนหน้า ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว 4.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในเกือบทุกกลุ่มสัญชาติ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและอาเซียนขยายตัวสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศขยายตัวชะลอลงจากที่เร่งไปในเดือนก่อน และเมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 2.2% ตามจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ลดลง โดยเป็นผลจากการชะลอการท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดเทศกาลฮารีรายอในเดือนก่อนหน้า

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากรายได้ภาคเกษตรกรรมที่หดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ จากด้านราคาเป็นสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัวดี โดยเฉพาะยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์จากผลของฐานต่ำในปีก่อน ส่วนปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวแม้ชะลอลงบ้างตามจำนวนนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งนัก โดยรายได้ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรที่โน้มต่ำลงแม้ผลผลิตขยายตัวสูง สำหรับรายได้นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้างทรงตัว สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมที่ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านกำลังซื้อและแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนยังระมัดระวังการใช้จ่าย

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้น จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในภาคก่อสร้างตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยกรรมในกรุงเทพฯ ที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยรวมขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า

มูลค่าการนำเข้าสินค้า ขยายตัว 18.3% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัว 10.9% ตามการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1.หมวดวัตถุดิบและสิ้นค้าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิง จากการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี และการนำเข้าเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในประเทศ 2.หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะ ตามการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 3.หมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัวตามการนำเข้าน้ำมันดิบ และ 4.หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าไม่คงทนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร โดยเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบพัฒนากลุ่มจังหวัดของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.17% ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ติดลบ 0.05% ในเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่วนราคาอาหารสดยังคงหดตัวแต่ในอัตราที่น้อยกว่าเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.48% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน

สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวเท่าเดือนก่อน ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้า ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจาก 1.การถอนเงินฝากจากต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ และการถอนเงินฝากของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 2.การฝากเงินของนักลงทุนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ไทย และ 3.การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

"ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ค่อย ๆ ดีขึ้น โดยมาจากปัจจัยเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนนั้นแม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังต้องติดตามว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ขณะที่รายได้ภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังไม่ได้สูงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของฐานจากปีก่อนที่มีปัญหาภัยแล้ง ทำให้ไม่มีผลผลิตสำหรับการขาย แต่ปีนี้มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก แต่เชื่อว่าในระยะต่อไปรายได้เกษตรกรจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น" นางสาวพรเพ็ญ กล่าว


ธปท. เศรษฐกิจ ลงทุน ส่งออก