สนช.ผ่านฉลุยวาระ3 ร่างพ.ร.บ.งบปี 2561 วงเงิน2.9ล้านล้านบาท

31 August 2017


สนช. มีมติ 200 เสียง ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท เป็นกฎหมาย “วิษณุ”ยืนยัน จะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

วันนี้(31 ส.ค. 2560) เว็บไซต์ www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าว  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติผ่านวาระ 3 ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 2,900,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 200 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 203 คน พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กล่าวว่า กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว ได้มีการแก้ไขเป็นบางมาตรา โดยมีการปรับลดงบประมาณจำนวน 22,163,095,000 บาท เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นมีงบประมาณรองรับ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้การพิจารณางบประมาณดังกล่าว กมธ.ได้ให้ความสำคัญถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติ กระทรวง และหน่วยงาน ด้วยการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ  สามารถเชื่อมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้จริง และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีในปีถัดไปได้

โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนแม่บทระดับชาติ ตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความคุ้มค่าและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้งยังคำนึงถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณจริงในปีที่ผ่านมาและความพร้อมในการดำเนินงานเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเข้มงวดด้วย อาทิ การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  การเดินทางฝึกอบรมสัมมนา และการประชาสัมพันธ์ ต้องจัดสรรให้เกิดความประหยัดโดยยังคงเป้าหมายเดิมไว้

ภายหลังที่ประชุมสนช.ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2561 เป็นกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอขอบคุณกมธ.ฯ และสมาชิก สนช.ที่ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต พร้อมยินดีนำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายไปพิจารณา ให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ขอรับรองว่างบประมาณทั้งหมดรัฐบาลจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้ประเทศอย่างคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล  ยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายต่อไป


วิษณุ เครืองาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ งบประมาณ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พ.ศ.2561