ชลบุรีศึกษาผลกระทบรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบินรองรับ EEC

31 August 2017
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) และมีนายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทางรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการเส้นทางตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยได้รับการบรรจุไว้ในแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เป็นการปรับปรุงโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน ประกอบด้วย

1.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

2.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท – ดอนเมือง

3.โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – ระยอง (HSR) เพื่อให้รถไฟฟ้า City Line และการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ สามารถรองรับความต้องการการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการโดยในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ แนวเส้นทางโครงการที่ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีจำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา และสถานีระยอง

รูปแบบโครงสร้างของโครงการ จะก่อสร้างเป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 2 ช่วง คือ พญาไท – ดอนเมือง และลาดกระบัง – ระยอง พร้อมสร้างทางรถไฟเชื่อมเข้าออกสนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางรถไฟยกระดับ มีส่วนที่เป็นอุโมงค์ทางคู่ ช่วงถนนพระราม 6 – สามแสน สถานีสุวรรณภูมิ และเขาชีจรรย์ รวมระยะทางประมาณ 260 กม. โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงเดิมที่คลองตันเพื่อรองรับรถไฟฟ้า City Lineส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งใหม่พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงโดยมีศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ ของโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้ง 2 แห่ง โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดิมไม่ได้พาดผ่านพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เตรียมเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานการก่อสร้างอีกด้วย


จังหวัดชลบุรี สนามบินอู่ตะเภา