สพฐ.มอบโล่เกียรติคุณการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารแก่ซีพีเอฟ

30 August 2017


30 ส.ค.60 - ซีพีเอฟ  รับมอบโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการดำเนินโครงการ ‘ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต’  มุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

นายสุธี  สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทย  ภายใต้การดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”  ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในปี 2560 สพฐ. ได้พิจารณามอบโล่เกียรติคุณให้แก่บริษัทฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาคีเครือข่ายของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2560 ประกอบด้วย 1. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 2. โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  3. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  5. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 6. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7. มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย 8. สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ 9.โครงการเด็กไทยแก้มใส

ซีพีเอฟขับเคลื่อนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง  สังคมพึ่งตน  และดินน้ำป่าคงอยู่”  ซึ่งในด้านอาหารมั่นคง ได้ดำเนินโครงการ”ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”มีเป้าหมายส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและการบริโภคอย่างเพียงพอให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงงานและฟาร์ม โดยความร่วมมือกับ สพฐ. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ 77 โรงเรียน