โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

2 September 2017


โคเวสโตรหนึ่งในผู้ผลิตโพลิเมอร์ระดับโลก ที่มีไทยเป็นศูนย์กลางในอาเซียน มีฐานการผลิตอยู่ที่มาบตาพุด “แดเนียล คอช” กรรมการผู้บริหาร บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท เน้นความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน เปิดตัวหนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter World เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อหาเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อปลุกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเล จำนวน 25,000 เล่ม พร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ในปีนี้ บริษัทต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวด้วยการเปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” โดยนำร่องด้วยการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู เพื่อสร้างครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และเป็นระบบไปยังนักเรียน โดยนักเรียนถือเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลุ่มสำคัญที่เป็นทั้งกำลังและอนาคตของชาติในการสานต่อและกระตุ้นให้คนใกล้ตัวหันมาใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

การจัดอบรมสร้างครูต้นแบบในครั้งนี้ ตัวแทนครูจาก 13 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เป็นต้น

เนื้อหาของการอบรม เป็นการให้ความรู้ แนะแนวเทคนิควิธีการสอน การสื่อสาร และเคล็ดลับ การเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยียุค Thailand 4.0 เน้นการใช้สื่อดิจิตอลโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง ตรงจุดและเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นและเกิดการมีส่วนร่วมหลัง
การอบรมครั้งนี้ครูที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในแนวคิดการสร้างครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากถึง 97% รวมทั้งยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดคิดเป็น 92% ทำให้เห็นว่า ครูส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ทุกคนควรจะหันมาให้ความสนใจและหาแนวทางในการจัดการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

นอกจากการเข้ารับการอบรมสร้างครูต้นแบบแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ส่งแนวคิดโครงการการจัดทำหลักสูตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมประกวดด้วย โดยแนวคิดของโรงเรียนใดที่ได้รับการคัดเลือก ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถปฏิบัติได้จริงจะได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและได้รับรางวัลจากบริษัท

“แดเนียล” กล่าวสรุปว่า บริษัทตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการขาดความใส่ใจ โคเวสโตร ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราที่มีประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

โคเวสโตรคำนึงถึงการคืนสู่สังคม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โคเวสโตร ยังได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตทั่วโลก 50% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบจากปี 2548

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,292
วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2560


สิ่งแวดล้อม โคเวสโตร ครูต้นแบบ