ตลท.ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2017

28 August 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลแข่งขัน สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ "อานนท์ ลีลาชุติพงศ์ - ทยาวัต ศรอินทร์ - มนสิชา อุทิศชลานนท์" คว้ารางวัล ทีมโครงการ “Bamanaw” ชนะเลิศรางวัล PTT RIT Star Team ได้รับทุนการศึกษา ดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017 (YFS 2017) ปีที่ 15 มีผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสาย ได้แก่ รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ได้แก่ นายอานนท์ ลีลาชุติพงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล TFEX Derivatives Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ ได้แก่ นายทยาวัต ศรอินทร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต ได้แก่ นางสาวมนสิชา อุทิศชลานนท์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล PTT RIT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ RIT ได้แก่ทีมโครงการ “Bamanaw” โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธฤต วานิชพงษ์พันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธิติ ภักดีเทวมิตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบุญชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบุญฤทธิ์ โชติศรีลือชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา นางสาวมนสิชา อุทิศชลานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวอารีรักษ์ บุญเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท ปตท. และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017 (YFS 2017) ปีที่ 15 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยในปีนี้มีผู้สมัครกว่า 5,900 คน ทั่วประเทศ พร้อมสร้างบุคลากรคุณภาพก้าวสู่ตลาดทุนไทย และได้ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 5 ล้านบาท

นางเกศรา กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทย จึงได้ร่วมกับองค์กรในตลาดทุนจัดการแข่งขัน Young Financial Star Competition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายวิชาชีพในตลาดทุนไทย อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร และนักวางแผนทางการเงิน รวมถึงบุคลากรทางการเงิน โดยการแข่งขันปีนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 5,900 คน จาก 102 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีเยาวชนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบแรก จำนวน 274 คน ซึ่งได้รับการอบรมความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนอย่างเข้มข้น โดยจำนวนนี้มีเยาวชนสอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จำนวน 177 คน ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 104 คน


ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ นักการเงิน YFS 2017