เปิดแนวทาง เพิกถอน! พาสปอร์ต ‘ปู’

27 August 2017






 

หลังจากที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หลบหนีออกนออกประเทศไปแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป อาจมีการดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ยังมีกระแสที่บอกว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์อาจขอลี้ภัยทางการเมืองในอังกฤษ ไปดูว่าแนวทางและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้าง
สำหรับแนวทางเพิกถอนหนังสือเดินทางของผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้น รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า การยกเลิกหนังสือเดินทางต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 23 (2) ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกหรือเรียกหนังสือเดินทางได้ เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อาจออกหนังสือเดินทางได้ เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว

 

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำหนังสือมาถึงทางกระทรวงฯ เพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือเดินทางผู้ต้องหาคดีในคดีอาญา ขณะเดียวกันศาลมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับหนังสือเดินทางผู้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีออกนอกประเทศ เมื่อมีการส่งเรื่องแจ้งที่กระทรวงฯแล้ว จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
นอกจากนี้ หากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ขอลี้ภัยในอังกฤษจริง ทางการอังกฤษก็มีเงื่อนไขและกรอบการพิจารณาที่เปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลี้ภัยในประเทศได้


โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ยื่นขอจะต้องเป็นที่ถูกข่มเหงรังแกไม่ว่าจะเป็นจากเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือจากปัญหาอื่นๆ จากสถานการณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม สังคม หรือการเมืองในประเทขศของตน ที่ผู้ขอสิทธิ์ลี้ภัยรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่ในประเทศของตนเอง ต้องออกจากประเทศและไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ เพราะกลัวที่จะถูกข่มเหงรังแก หรือจับมาลงโทษ
การยื่นขอลี้ภัยนั้นอาจยื่นเรื่องได้เมื่อเดินทางไปถึงอังกฤษ หรือเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ขอลี้ภัยรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะถ้ายิ่งยื่นช้าก็ยิ่งมีโอกาสถูกปฏิเสธมากขึ้น รวมทั้งสามารถยื่นขอลี้ภัยให้คู่สมรสหรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางมาด้วย ให้ได้รับสถานะผู้อยู่ในอุปการะได้เช่นกัน
หลังจากที่ยื่นเรื่องของลี้ภัยแล้ว จะต้องเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือที่รู้จักกันในชื่อขั้นตอนสกรีนนิ่ง และต้องเข้ารับสัมภาษณ์ และผลการพิจารณาจะออกภายใน 6 เดือน
ผู้ยื่นขอลี้ภัยสามารถอาศัยอยู่ในอังกฤษได้ระหว่างที่รอผล แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ โดยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็จะจะสามารถลี้ภัยในอังกฤษได้ 5 ปี และหลังจากนั้น สามารถยื่นขออยู่อาศัยในอังกฤษได้
หากไม่ผ่านการพิจารณา ทางการอังกฤษอาจอนุมัติให้อาศัยอยู่ในประเทศได้ด้วยเหตุผลการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม แต่หากทางการพิจารณาแล้วว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอ ก็อาจจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศ


จำนำข้าว ปู เพิกถอน หนี ยิ่งลักษณ์ พาสปอร์ต