ขอนแก่นมอบนโยบาย SMART CITYแก่บุคลากรทางการศึกษา

27 August 2017
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ร่วมผู้เข้าอบรม จำนวน 580 คน ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเต็ลแอนด์คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์

"เทศบาลได้ทำ KPI ใหม่ เอา Smart City คือเมืองอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยสากลมี 6 Smart เทศบาลนครขอนแก่น ทำ 7 Smart ขณะนี้ 11 โรงเรียน 7 กอง/สำนักกำลังจะทำ KPI 7 Smart เริ่มจาก

1. Smart People พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองภิวัฒน์ พลเมืองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

2. Smart Living ความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน

3. Smart Environment ด้านสิ่งแวดล้อม เราผ่านโครงการ Low Carbon City โครงการโรงงานกำจัดขยะเป็นไฟฟ้า

4. Smart Economy การส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ทำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์ ICT เทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น จะเปลี่ยนเป็น Maker Space พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ สร้างนักธุรกิจรายใหม่ ที่มีโครงการดีๆ ผ่านระบบเทคโนโลยี โดยจะติดต่อกับกลุ่มทุน ด้านเทคโนโลยี ICT ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุน

5. Smart Education ในสากลไม่มี เราสร้างเข้ามา การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกเพศทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาทิศทางด้าน “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งต้องพัฒนาทักษะทั้ง 4 สาขาวิชา โดยเทศบาลนครขอนแก่นจะเชื่อมโลกเข้าหากัน คือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้าง KPI วันข้างหน้าทั้ง 11 โรงเรียน จะต้องมีห้องพัฒนาทักษะเหล่านี้ ค่อยๆ เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน

6.Smart Mobility การคมนาคม ขนส่ง ขอนแก่นเริ่มศึกษา LRT ระบบรถไฟฟ้ารางเบา กำลังจะเป็นจริง ซึ่งก่อนจะเกิด LRT เราสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการคุ้นเคยการใช้ระบบบริการสาธารณะ ร่วมกับเอกชนกคือระบบ สมาร์ท Bus เป็น City Bus ที่เป็นต้นแบบของประเทศไทย

7. Smart Governance เทศบาลจะขับเคลื่อน 2 หลัก ซึ่งตอนนี้ 11 โรงเรียน กับ 7 กอง/สำนัก กำลังจะทำเรื่องนี้ ผ่านเรื่องเทศบาลดิจิตอล เน้นหลักการบริการ ผ่านการบริหารจัดการ บริการอย่างไร จะสะดวก รวดเร็ว ประหยัด บริหารจัดการอย่างไร จากระบบมือระบบเอกสาร เป็นโปรแกรมApplication มีระบบที่บันทึกในคอมพิเตอร์ ไม่ต้องสิ้นเปลืองเอกสาร สิ้นเปลืองคน 


สมาร์ทซิตี้ รถไฟฟ้ารางเบา เทศบาลนครขอนแก่น