"บิ๊กตู่"ลงพท.สระแก้วติดตามเขตศก.พิเศษพร้อมมอบที่ดินให้เกษตรกร

27 August 2017


นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  28ส.ค.นี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมมอบที่ดินทำให้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระแก้วในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ เช่น การลงทุนของภาคเอกชนและแนวโน้ม ข้อเสนอการบริหารงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากนั้น เวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง จำกัด เพื่อมอบสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกรให้แก่ประธานสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 7 ราย พร้อมกล่าวพบปะ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 3,342 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ โดยสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐจากการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโคกสูง และผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน ให้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย แบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 1 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรอีก 5 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์รวมกัน เช่น ถนน สระน้ำ พื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น

หลังจากนั้น ในเวลาประมาณ 16.20 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร


ปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์ ประยุทธ์ สระแก้ว