"อุบลศักดิ์" ชนะขาดเลือกตั้งนั่งแท่นประธานกลุ่มเกษตรกร

26 August 2017


นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ภายหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรสมัยที่ 31 ด้วยคะแนนขาดลอย โดยมีนโยบายที่จับต้องได้ อาทิ ช่วยเกษตรกรกู้ปลอดดอกเบี้ย ผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงการข้าว เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา โดยเฉพาะชาวนารายย่อย (มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 2,422 บาท/คน/เดือน) ภายในระยะเวลา 1-3 ปี และตั้งเป้าว่า -10 ปี หวังจะปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนา คนชรามีเงินเดือน ประกันราคาพืชผล ประชาชนรักษาพยาบาล ฟรี และเกษตรกร 60 ปี มีบำนาญ"ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จะดึงสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้มาจับคู่กับกลุ่มชาวนาเกษตรกร โดยนำร่องที่จังหวัดลพบุรีก่อน และจะขยายไปจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรม และในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 เตรียมจัดตั้งคณะอนุประธานกลุ่มแต่ละสินค้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ อย่างไรก็ดีการทำงานของกลุ่มเกษตรกรจะทำงานประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลอย่างต่อเนื่องจนทำให้ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกร ครบ 45 ปี (วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 )"

นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมี 7,384 กลุ่ม ปริมาณธุรกิจ 7,675 ล้านบาท อาทิ กลุ่มชาวนา ชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เลี้ยงผึ้ง เป็นต้น โดยกลุ่มเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์พัฒนามาตรฐานเฉลี่ย 78% ซึ่งการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2515 ถึงปัจจุบันยังยึดหลัก 5 ข้อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ 1. บริการและส่งเสริมเกษตรกร 2. จัดซื้อปัจจัยการผลิต 3. รวบรวมผลผลิต การแปรรูป 4. จัดหาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ5. สุดท้ายให้สินเชื่อและรับฝากเงิน


โรงสี เกษตรกร ข้าว