หุ้นปันผล

30 August 2017


บริษัทจดทะเบียน(บจ.)ทยอยประกาศข่าวการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2560 โดยบริษัทหลายแห่งให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าปีก่อน สอดคล้องกับเงินปันผลรวมของ 117 บริษัท มูลค่ารวม 93,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 5,840 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 6.63% จากปีที่ผ่านมาที่มีการจ่ายเงินปันผลรวม 88,043 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิ 516,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.62% โดยเฉพาะหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีกำไรดีขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก

บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีกำไรสุทธิดีขึ้น ครึ่งปีนี้โกยเงินมาแล้ว 77,484 ล้านบาท บอร์ดจึงตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 8 บาทต่อหุ้น จากกลางปีก่อนแจก 6 บาท แต่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิโดยรวมแล้วกลับน้อยกว่าจาก 35.80% เป็นเงินจำนวน 17,138 ล้านบาท มาเป็นสัดส่วน 29.80% เป็นเงินปันผลจำนวน 22,850 ล้านบาท

ส่วนธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราเดียวกับกลางปีที่ผ่านมา เช่น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP จ่ายในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นอัตราการจ่าย 62.51% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2560 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL จ่ายเงินปันผลหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท

อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) จะพิจารณาจากตัวเลขกำไรสุทธิรวมทั้งปี ซึ่งในปี 2559 ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังจำนวน 4 บาท 4.50 บาท และ 4 บาท รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 6 บาท 6.50 บาท และ 5.50 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 8.63% 3.57% และ 3.80% ซึ่ง หุ้น KKP ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงตัวหนึ่ง ควรค่าแก่การซื้อไว้ลงทุนระยะยาว แล้วอย่างนี้จะมัวฝากเงินกินดอกเบี้ยเหมือนที่ผ่านมาหรืออย่างไร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,291 วันที่ 27 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจดทะเบียน เงินปันผล