กสทช.รอผลสตง.เบรกเน็ตชายขอบ

30 August 2017


กสทช. รอผล สตง. หลังส่งหนังสือชี้แจงโดนเบรกเน็ตชายขอบ พร้อมรอความเห็นตอบกลับก่อนลงนามสัญญาจ้าง พร้อมอนุมัติเงินสนับสนุนการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพิ่มในระบบ HD

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมบอร์ดกสทช. ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นที่สำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรื่องโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ โดยไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม

เนื่องจากสำนักงานได้ชี้แจงครบถ้วนทุกประ เด็นแล้ว ซึ่งมติที่ประชุม กสทช. ในขณะนี้รอเฉพาะความคิดเห็นของ สตง.ที่จะตอบกลับมา เพื่อเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาของ กสทช. ในการที่จะพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเดิน หน้าโครงการเน็ตประชารัฐ

อย่างไรก็ตาม
กรอบเวลาสำนักงาน กสทช. จะมีการลงนามในสัญญาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะมีพื้นที่ที่เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 15% เดือน มีนาคม 2561 เปิดให้บริการ 60% และเดือนกรกฎาคม 2561 จะเปิดให้บริการครบ 100% โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการไว้แล้วว่าผู้ให้บริการจะต้องหักต้นทุนในส่วนที่รัฐได้ไปลงทุน และคิดอัตราค่าบริการได้ในส่วนที่ตนเองเป็นผู้ลงทุนเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการที่สำนักงาน กสทช. ได้เคยประกาศไว้ สำหรับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเร็ว 30/10 Mbps ต่อเดือนต่อ ครัวเรือน ต้องไม่เกิน 200 บาท นอกจากนั้นยังมีแพ็ก เกจพิเศษสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการความเร็วอินเตอร์ เน็ตตํ่ากว่าที่กำหนด เช่น แพ็กเกจความเร็ว 10 Mbps ราคาประมาณ 100 บาท/เดือน แพ็กเกจความเร็ว 15 Mbps ราคาประมาณ 150 บาท/เดือน

นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติวงเงินในการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมสำหรับผู้ประกอบการ
ทีวีดิจิตอลจากเดิม 366,912,000 บาท/ปี
เป็น 616,464,000 บาท/ปี โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งยังอยู่ภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 76/2559 โดยการอนุมัติครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ประเภทความคมชัดสูง (HD) จำนวนทั้งสิ้น 10 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5, ช่อง NBT, ช่อง TPBS, ช่อง MCOT HD, ช่อง ONE HD, ช่องไทยรัฐทีวี, ช่อง 3HD, ช่อง AMARIN TV, ช่อง 7HD และ ช่อง PPTV ซึ่ง เดิมได้รับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณผ่านดาว เทียมในประเภทความคมชัดปกติเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการอนุมัติครั้งนี้เป็นการอนุมัติให้ตามสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประเภทความคมชัดสูง (HD) จะได้รับ โดยมีระยะเวลาในการได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. 3 ปี เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,291 วันที่ 27 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560


กสทช อินเตอร์เน็ต สตง. พื้นที่ชายขอบ