THE TON POH FUND เก็บหุ้น JMART

25 August 2017


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย THE TON POH FUND ได้มาหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


THE TON POH FUND JMART