รู้ เข้าใจ มีจรรยาบรรณยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรงไทย

29 August 2017


รู้ เข้าใจ มีจรรยาบรรณยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรงไทย
‘อบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7’


สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย หรือ (TSDA) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดงาน “อบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพขายตรงไทยสู่ระดับสากล

สำหรับงานอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท “ปัจจุบันธุรกิจขายตรงมีความสำคัญและมีทิศทางเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือมาตรฐานวิชาชีพผนวกกับการมีจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายและก้าวที่สำคัญของวงการขายตรงไทยให้เจริญเติบโตต่อไปด้วยมาตรฐานคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากประชาชน รวมทั้งการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน”

ด้าน ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 กำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทางสมาคมพัฒนาการขายตรงได้ขานรับและนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมขายตรงให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง บนกรอบพื้นฐานความมีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพ ตกผลึกสู่การจัด “อบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง” ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอิสระในสังกัดของสมาคมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายขายตรง มีจรรยาบรรณ ต่อผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแขนงต่างๆ ของภาควิชาชีพขายตรงอย่างครบวงจร ยกตัวอย่าง การตลาด 4.0 เป็นโอกาสอย่างไรสำหรับการขายตรง จาก ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ขายตรงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ยกระดับก้าวไกล พัฒนาไปสู่ AEC โดยคุณโกสินทร์ ผะลิวรรณ์ อุปนายกสมาคมและดร.ประกาสิต เลิศมุกดา ประชาสัมพันธ์สมาคม รวมทั้งหัวข้อ การตลาดออนไลน์ อะไรคือปัจจัยความสำเร็จ และวิธีการที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายขายตรงมีประสิทธิภาพเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ โดย คุณชัยพนธ์ ชวาลวณิช เป็นต้น

“สำหรับการอบรมวิชาชีพขายตรงครั้งนี้ก้าวสู่ครั้งที่ 7 อย่างเต็มภาคภูมิ มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 1,000 คนซึ่งหลังจากการผ่านการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ถือได้ว่าเป็นเกียรติและสมศักดิ์ศรีแก่ผู้ได้รับการฝึกอบรมทุกท่าน อันเป็นการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน มั่งคั่ง และมั่นคง” นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย กล่าวทิ้งท้ายด้วยนํ้าเสียงแห่งความภาคภูมิใจ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,291 วันที่ 27 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา "Create The Future Energy : อนาคตพลังงานไทย 4.0" พบกับการสัมมนาหัวข้อ •พลังงานไทย 4.0 กับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) และยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicles)

โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมกับวิทยากรสมทบจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ที่จะมาร่วมเผยแนวทางอนาคตทิศทางพลังงานไทย

วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/q5qYbvจรรยาบรรณ ขายตรง วิชาชีพ มาตรฐาน