ปูนซิเมนต์ไทยออกหุ้นกู้2.5หมื่นล.อายุ3ปี11เดือน

21 August 2017


"ปูนซิเมนต์ไทย" เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมอายุและรองรับการลงทุน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2560 (SCC210A) จำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 1 ต.ค. 2560 จำนวน 20,000 ล้านบาท และออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานและเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นที่อัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราเดียวตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี วันออกหุ้นกู้วันที่ 2 ต.ค.2560 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ต.ค. 2564 กำหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ได้แก่ 1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค. และ 1 ต.ค. โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A (tha)

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ SCC170A ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชุดอื่นๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป


หุ้นกู้ ปูนซิเมนต์ไทย SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)