IFECชงแผนปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้-ตั๋วบี/อีมูลค่า6.2พันล้าน

17 August 2017


IFEC เผยจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แจงแนวทางชำระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวม 6.2 พันล้านบาท เสนอ "เจ้าหนี้ตั๋วบี/อีและหุ้นกู้ยังไม่ครบกำหนดชำระ" ชำระคืน 60% ออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ส่วนตั๋วบี/อีครบดีลมูลค่า 2.130 ล้านบาท ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปีชำระหนี้

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 เพื่อชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดแนวทางการชำระหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้ของบริษัทตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวาระการประชุมซึ่งได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนหน้านั้น โดยการประชุมสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 332 ราย คิดเป็นจำนวนหน่วยหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,265,900 หน่วย คิดเป็น 42.1967% ของหุ้นกู้ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมและที่ประชุมรับทราบตามวาระการประชุมที่บริษัทได้ชี้แจง

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปของหุ้นกู้ วันที่เริ่ม 30 ม.ค.2561โดยในส่วนของหนี้ตั๋วบี/อี ที่ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 2,130 ล้านบาทนั้นจะออกหุ้นกู้มูลค่าในการปรับโครงสร้างหนี้ 2,130 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไข ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบ 90 วันก่อนการไถ่ถอน ทางบริษัทจะชดเชยส่วนลดรับจำนวน 147.01 ล้านบาท

ส่วนตั๋วบี/อี ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 1,086 ล้านบาท ชำระหนี้คืน 60% โดยออกหุ้นกู้มูลค่าเสนอขาย 434.4 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไข ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบ 90 วันก่อนการไถ่ถอน ส่วนหนี้หุ้นกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท ชำระหนี้คืน 60% โดยออกหุ้นกู้มูลค่าเสนอขาย 1,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไข ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบ 90 วันก่อนการไถ่


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น วิชัย ถาวรวัฒนยงค์