ปั้นศูนย์ดิจิตอลชุมชน สู่ค้าออนไลน์

18 August 2017


ผลักดันเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนทำการค้าออนไลน์สำหรับส่งเสริมชุมชน หวังส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ใช้โซเชียลมีเดียทำการค้าบนโลกออนไลน์ ตั้งเป้ากระตุ้นการซื้อมูลค่า 200 ล้านบาท

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce) ตามนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งหวังการเพิ่มศักย ภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง การสร้างความพร้อมภาคประชาชน ให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล จากปัญหาของผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนที่มีไม่เพียงพอ สามารถขอคำปรึกษาและสนับสนุนได้จากศูนยบ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวิทยากรดูแลผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ โดยโครงการมีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิตอลชุมชน ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนพัฒนาวิทยากร E-Commerce ชุมชน จำนวน 600 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ในท้องถิ่น จำนวน 6,000 ราย ให้มีร้านค้าออนไลน์ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าสูงถึง 200 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการชุมชน เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชน ขณะนี้โครงการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailandpostmart.com) เทพช็อป (lnwshop.com) ไทยแลนด์ มอล (Thailandmall.net) บริษัท พันธวณิช จำกัด (www.pantavanij.com) อ.ต.ก.(www.ortorkor.com) และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.coopshopth.com) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ และติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ ecommerce.onde.go.th เฟซบุ๊ก @VillageecommerceTH ทั้งนี้สำนักงานดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสร้างประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดเป็นการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,288 วันที่ 17 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2560


E-commerce กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ค้าออนไลน์ ศูนย์ดิจิตอลชุมชน สู่ Village E-Commerce