พาณิชย์คลอดร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หวังดันค้าออนไลน์โตเท่าตัวภายใน 5 ปี

17 August 2017


พาณิชย์คลอดร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหวังดันค้าออนไลน์โตเท่าตัวภายใน 5 ปี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการยกร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และร่างแผนปฎิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้าออนไลน์ซึ่งได้ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในวันที่16 ส.ค.2560 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(ปี 2560-2564 ) และร่างแผนฎิบัติการก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ของไทยเป็น1เท่าตัวภายใน 5 ปี โดยในปี 2559 มูลค่าการค้าออนไลน์ของไทยอยู่ที่ 2.52 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปี 2558 12.42% ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลโดยกรมพัฒนาธุรการค้า พบว่ามีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 5 แสนรายทั่วประเทศ แต่คาดว่าจะมีผู้ประกอบการค้าออนไลน์มากกว่านี้ซึ่งในอนาคตก็จะพยายามให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเองที่จะได้รับจากภาครัฐ

สำหรับเนื้อหาหลักๆของร่างดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ ให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถส่งออกสินค้าได้ พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม มีมาตรฐานรับรอง พัฒนาแพคเกจจิ้ง เป็นต้น , เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำการค้าออนไลน์ และอำนวยความสะดวกทางการค้าสู่สากล ประกอบด้วยกลยุทธ์ การยกระดับการชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิสภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร เชื่อมโยงระบบภาครัฐเพื่อลดขั้นตอน เป็นต้น,เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วยกลยุทธ์ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อต่อยอดการค้าออนไลน์เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการจูงใจ และลดอุปสรรค ด้วยการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น , สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ การพัฒนากลไกการกำกับดูแลตนเองเพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดี สร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง


พาณิชย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค้าออนไลน์