"ฉัตรชัย" ค้านเก็บภาษีน้ำจากเกษตรกร

12 August 2017


จับตาสัปดาห์หน้า สนช.ถกวาระร้อน พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ วงในเสียงแตกผ่านหรือไม่ผ่าน ผวาเกษตรลุกฮือทั้งประเทศ "ฉัตรชัย" ออกโรงค้านเก็บภาษีน้ำจากเกษตรกร ยันไม่ใช่ธุรกิจ ด้านกรมชลประทาน ไม่มีนโยบายคิดค่าน้ำ

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สัปดาห์หน้าร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฯ จะเข้าประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยร่างดังกล่าวนี้ ทาง สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ (วันที่ 2 มี.ค.60) ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 222 คะแนน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 8 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 คน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 25 คน ภายใต้กรอบระยะเวลา 60 วัน และกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน เวลานี้ถึงกรอบระยะเวลาแล้วที่จะพิจารณา

สำหรับเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ  ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายสำหรับบริหารจัดการน้ำ บำรุงรักษา  ฟื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ   และสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตลอดจนรองรับการจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติ  ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ

ข้อกังวลของสมาชิกสนช. ต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำสาธารณะ ดังนั้นรัฐบาลควรทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อน เพราะประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กกฎหมายภายหลัง นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังกระทบต่อการใช้กฎหมายเดิมอย่างน้อย 37 ฉบับ รวมทั้งหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ จะมีการหารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นเก็บค่าใช้น้ำ  ที่สำคัญผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกร

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยจากพายุเซินกา ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี  เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึง ร่าง พ.ร.บ.กรมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช.ซึ่งจะมาคิดเงินกับเกษตรกรนั้นไม่เห็นด้วย ผมค้านเต็มที่

สอดคล้องกับนายทองเปลว กองเงิน รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมได้จัดสรรน้ำให้ในเขตกับนอกเขตชลประทาน ยังไม่มีนโยบายคิดค่าน้ำ เพราะมองว่าเกษตรกรไม่ใช่ธุรกิจอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตน้ำประปาขาย หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ดีกฎหมายจะผ่าน สนช.หรือไม่ ต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ค้านเก็บภาษีน้ำ ภาษีน้ำ