แจสฯแจง Q2 กำไร 552 ล้าน

13 August 2017


แจสฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 รายได้รวมอยู่ที่ 4,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะนี้ลูกค้า 3BB เพิ่มเป็น 8.7 หมื่นราย ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 552 ล้านบาท

นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผลประ- กอบการไตรมาส 2/2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดําเนินงาน จํานวน 4,460 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งรายได้รวมจากการดําเนินงานอยู่ที่ 3,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 493 ล้านบาท คิดเป็น 12% ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (TTT BB) ในไตรมาส 2 ปี 2560 ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์จํากัด (มหาชน) (3BB) มีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ (Net Additional Subscriber) 87,568 ราย บริษัทมี Agent ทุกหมู่บ้านทั้ง 80,000 หมู่บ้าน

อย่างไรก็ตามในไตร มาส 2 ปี 2560 ลูกค้า FTTX (Fiber-to-the-X) คือ ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์ออพติก) มีจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 44,193 ราย และ FTTX กําลังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทจะมีเส้นใยแก้วนําแสง (OFC) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500,000 คอร์กิโลเมตร ดังนั้นยอดขายของ FTTX จะเพิ่มขึ้นประมาณ 550 รายต่อวัน ทําให้ในแต่ละไตรมาสจะมีจํานวนลูกค้า FTTX ประมาณ 49,500 ราย

ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 2 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 576 ล้านบาท เมื่อรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 86 ล้านบาท และหักรายการสํารองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB จํานวน 59 ล้านบาท สํารองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จํานวน 3 ล้านบาท การบันทึก Deferred Tax ของ บริษัท และบริษัทย่อยจํานวน 48 ล้านบาท

ดังนั้น กําไรสุทธิในไตรมาส 2 ของบริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ที่ 552 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งกําไรสุทธิของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่ที่ 1,023 ล้านบาท เนื่อง จากบริษัทย่อยได้ส่งมอบเส้นใยแก้วนําแสง (OFC) ให้กับกองทุน JASIF ครบตามที่กําหนดแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทําให้ในไตรมาส 2 ปี 2560 นี้ไม่มีการรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ขณะที่ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทย่อยมีการรับรู้กําไร จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนสุทธิ จํานวน 420 ล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอด แบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มีผลประกอบการรวมในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 1,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,287 วันที่ 13 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2560


กำไร จัสมิน แจสฯ