ยกคดี‘ทีพีเค’ขอระงับขายข้าวรัฐ

13 August 2017


ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำฟ้อง “ทีพีเค เอทานอล” ขอระงับประมูลขายข้าวสารในสต๊อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีที่บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ฟ้อง คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ และกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-4 กรณีจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ใน 2 คดี เป็นยกคำขอตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ยื่นอุทธรณ์

โดยคดีแรกเป็นคดีที่ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวกรวม 4 ให้บริษัท ที พี เคฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล และให้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับบริษัทที พี เคฯ ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองของกรมการค้าต่างประเทศ ที่ประกาศให้บริษัท ที พี เคฯ เป็นบริษัทที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐ

โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คำสั่งที่ให้บริษัท ที พี เคฯ ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐ และยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารให้แก่บริษัทที พี เคฯ ไม่มีผลโดยตรงทำให้ธุรกิจของบริษัทที พี เคฯ ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากยังมีวัตถุ ดิบอื่นที่สามารถใช้ผลิตเอทานอลแทนข้าวได้ เพียงแต่อาจขาดผลกำไร

ซึ่งบริษัท ที พี เคฯ อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง เงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลา การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง จึงไม่ครบถ้วนตามข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ที่ศาลจะมีคำสั่งได้ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางส่วนคดีที่บริษัท ที พี เคฯ ฟ้องคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน ขอให้เพิกถอนประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2/2560 ที่ระบุให้บริษัทที พี เคฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เพิกถอนการประกวดราคาและการเข้าทำสัญญากับผู้อื่นนอกจากบริษัท ที พี เคฯ โดยศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ให้กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ระงับกระบวนการประกวดราคาการเข้าทำสัญญาใดๆ ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับบุคคล หรือนิติบุคคลรายอื่น ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น

ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายของบริษัท ที พี เคฯ ที่อาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือเรียกค่าเสียหาย ย่อมได้แก่ กรณีที่มีคำสั่งให้บริษัท ที พี เคฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ และบริษัท ที พี เคฯ มีสิทธิเพียงขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเท่านั้น ไม่อาจมีคำขอเกินเลยไปถึงกระบวนการอื่นๆ ต่อจากนั้นได้ ศาลไม่มีอำนาจออกคำสั่งตามคำ ขอของบริษัท ที พี เคฯ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,287 วันที่ 13 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2560


รัฐบาล ข้าว ศาลปกครอง ขายข้าวรัฐ ระงับ