ศาลปกครองยกคดี“ทีพีเค”ฟ้องระงับขายข้าวรัฐ

11 August 2017


ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำฟ้อง “ทีพีเค เอทานอล” ขอระงับประมูลขายข้าวสารในสต็อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนวันนี้(11 ส.ค.60)ศาลปกครองสุงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีที่บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ฟ้อง คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว  คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว คณะทำงานดำเนินการระบวายข้าวในสต็อกของรัฐ และกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-4 กรณีจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ใน  2 คดี เป็นยกคำขอตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ยื่นอุทธรณ์

โดยคดีแรกเป็นคดีที่ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวกรวม 4 ให้บริษัท ที พี เค เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล และให้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับบริษัทที พี เค  ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองของกรมการค้าต่างประเทศ ที่ประกาศให้บริษัท ที พี เค เป็นบริษัทที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ

โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คำสั่งที่ให้บริษัท ที พี เค ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ และยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารให้แก่บริษัทที พี เค ไม่มีผลโดยตรงทำให้ธุรกิจของบริษัทที พี เค  ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากยังมีวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ผลิตเอทานอลแทนข้าวได้ เพียงแต่อาจขาดผลกำไร ซึ่งบริษัท ที พี เค อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดชดใช้ การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง เงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง จึงไม่ครบถ้วนตามข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ที่ศาลจะมีคำสั่งได้ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลาง

ส่วนคดีที่บริษัท ที พี เค  ฟ้องคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่ 1 กับพวก รวม 4 ขอให้เพิกถอนประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2/2560 ที่ระบุให้บริษัทที พี เค ไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  เพิกถอนการประกวดราคาและการเข้าทำสัญญากับผู้อื่นนอกจากบริษัท ที พี เค โดยศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งกำหนดวิธัการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ให้กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ระงับกระบวนการประกวดราคาการเข้าทำสัญญาใด ๆ ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับบุคคล หรือนิติบุคคลราย ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น

ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายของบริษัท ที พี เค ที่อาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือเรียกค่าเสียหาย ย่อมได้แก่ กรณีที่มีคำสั่งให้บริษัท ที พี เค ไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ และบริษัท ที พี เค มีสิทธิเพียงขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเท่านั้น ไม่อาจมีคำขอเกินเลยไปถึงกระบวนการอื่น ๆ ต่อจากนั้นได้ ศาลไม่มีอำนาจออกคำสั่งตามคำขอของบริษัท ที พี เค จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง


ศาลปกครองสุงสุด บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ยกคดี