“ซีพีเอฟ”บรรยายแนวทางดำเนินธุรกิจ“สีเขียว”

11 August 2017


นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) จัดสัมมนาเรื่อง ‘Globalisation: Implications for the Asia-Pacific Region in 21st Century’ and Dialogue on ‘APEC Post-2020 Vision’ โดยเชิญนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ และนางสาวพัชรภรณ์ สกุลวิวรรธน์  (ที่ 2 จากขวา)ผู้แทนสำนักความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายใน Working Lunch หัวข้อ Green, Sustainable and Innovative – The Keys to Future Business Success ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)    และผู้แทนจากสถานทูตในเขตเศรษฐกิจเอเปค  ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN กรุงเทพฯ