มิตรผลปันความรู้ปั้นเยาวชน สู่อุตสาหกรรมการเกษตร 4.0

12 August 2017


จากกรอบความคิดของคนภาคเกษตร ที่มองว่าวิชาชีพสายนี้ขาดความมั่นคง ทั้งๆ ที่ปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคการเกษตรคือกระดูกสันหลังของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มมิตรผล ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก จึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาผลักดันและสร้างบุคลากรด้านการเกษตร เป็นการตอบโจทย์ภาครัฐ ภาคเกษตรกรรม และการดำเนินธุรกิจของมิตรผลเอง

บวรนันท์ ทองกัลยา“บวรนันท์ ทองกัลยา” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เล่าว่า กลุ่มมิตรผลมีนโยบายจัดเตรียมบุคลากรสำหรับเกษตรสมัยใหม่ สร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการเกษตรยุค 4.0 ด้วยการจัดให้ทุนการศึกษารวม 461 ทุน ด้วยงบกว่า 11.2 ล้านบาทต่อปี ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. ทุนบุตรเกษตรกร 2. ทุนโครงการทวิภาคี มิตรผลเข้าไปช่วยจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมนีระดับอาชีวศึกษา และ 3. โครงการค่ายมิตรผลแคเรียร์ แคมป์ (Mitr Phol Career Camp)

ปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ของการจัดโครงการทุนการศึกษากลุ่มมิตรผลสำหรับเยาวชน นอกจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแล้ว มิตรผลยังให้ความสำคัญกับทักษะในการทำงาน นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการทวิภาคีและค่ายมิตรผลแคเรียร์ แคมป์ ยังมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในอุตสาหกรรมเกษตรแบบ 4.0 โดยกลุ่มมิตรผลเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่การบริหารจัดการไร่แบบสมัยใหม่ กระบวนการผลิตน้ำตาล ไปจนถึงการต่อยอดสร้างคุณค่าเพิ่มจากอ้อย ทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะการทำงานต่างๆ ในสำนักงาน เพื่อความเข้าใจกระบวนการทำงานภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างครบวงจร และยังพัฒนาทักษะ ที่เป็น Global Skill ที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ และไอที

นักศึกษาจากโครงการทวิภาคียังได้เข้ารับการสอบวัด “มาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมันระดับอาชีวศึกษา” จากหอการค้าเยอรมัน-ไทย เพื่อวัดความพร้อมด้านทักษะการประกอบอาชีพ เป็นบุคลากรคุณภาพมาตรฐานสากลด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่โครงการทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมันระดับอาชีวศึกษา จากหอการค้าเยอรมัน-ไทย รวม 148 คน โดยนักเรียนที่ผ่านการวัดผลตามมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมันระดับอาชีวศึกษา จะได้รับค่าตอบแทนโดยอิงกับทักษะ (Skill-Based Pay) ทำให้ได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 20% จากเรต มาตรฐานเด็กอาชีวะ ที่ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน

การจับมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย มิตรผลมีาส่วนในการช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาที่เพิ่มเรื่องของ Future Skill สำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ของไทย นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และภาษาอังกฤษ เนื่องจากมิตรผลมีพนักงานต่างชาติร่วมงาน เด็กๆ ก็จะได้ประสบการณ์ด้านภาษาในการทำงานกับต่างชาติตรงนี้ด้วย และศัพท์หรือภาษาที่ได้ ก็เป็นภาษาที่ใช้กับงานด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่จริงๆ และยังมีภาคีเข้ามาช่วยสอนภาษาโดยตรง ประกอบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในมิตรผล จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้งานจริงกับเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น การเรียนรู้การตัดอ้อยผ่านเครื่องซิมูเรเตอร์ ก่อนลงไปตัดจริงกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งนักศึกษาและนักเรียนเหล่านี้ จะได้เข้ามาเรียนที่เทคนิคัลเทรนนี เซ็นเตอร์ ของกลุ่มมิตรผล เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

ในปี 2560 กลุ่มมิตรผลมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 461 ทุน มูลค่ารวมกว่า 11 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนมิตรผล แคเรียร์ แคมป์ (Mitr Phol Career Camp) จำนวน 16 ทุน ทุนบุตรเกษตรกร จำนวน 17 ทุน ทุนโครงการทวิภาคี จำนวน 37 ทุน และทุนการศึกษาที่มอบให้บุตรหลานพนักงานอีก 391 ทุน นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์ได้ทำงานกับกลุ่มมิตรผลตามระยะเวลาทุนที่ได้รับ โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคน และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอีกครั้งว่าจะร่วมงานกับมิตรผลต่อหรือไม่ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีงานทำในทันทีหลังจบการศึกษาด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,286 วันที่ 10 -12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


มิตรผล อุตสาหกรรมการเกษตร 4.0