สนข.เร่งสำรวจความต้องการเดินทาง-ขนย้ายสินค้าสู่แผนระบบขนส่งไทย

4 August 2017


สนข. เร่งสำรวจความต้องการการเดินทางและปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อวางแผนระบบขนส่งของประเทศ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ลดใช้พลังงาน อำนวยความสะดวกทางการค้า ความปลอดภัยด้านการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(คค.) และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.) ได้ดำเนินโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สำรวจความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้มีความทันสมัยและแม่นยำ สอดคล้องกับพฤติกรรมและลักษณะการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และศึกษา สำรวจ ปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำหรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทางและปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 16 เดือน โดยสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร และได้กำหนดจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2560 และครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผลการสำรวจมีความครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

สนข. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการเดินทางและการเคลื่อนย้ายสินค้าในปี 2556 โดยสำรวจปริมาณการขนส่งสินค้า จำนวน 180 ประเภท เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้านการขนส่ง สำหรับใช้ประกอบการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเปลี่ยนแปลงไปทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความต้องการการเดินทาง และการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศให้เป็นปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์แผนงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป


สนข. ระบบขนส่ง การแข่งขัน