ตลาดฯคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ตัวแทนประกวดอาเซียน

4 August 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) จาก Thailand Energy Awards 2017 และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการดำเนินงานทุกมิติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสถาบัน USGBC (U.S. Green Building Council) และได้รับการประเมินเป็นอาคารเขียวระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สำหรับอาคารเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) จาก “Thailand Energy Awards 2017” กระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ASEAN Energy Awards 2017 ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงานทุกคน ในการร่วมกันผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ใช้นโยบาย Green Policy ในการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) การบริหารอาคาร (Green Building Management) รวมทั้งการลดใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบแห่งความยั่งยืน แก่องค์กรต่างๆ” นางเกศรากล่าว

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกวดประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร ผลการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นที่ทำให้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อาทิ ผนังอาคารสำนักงานทั้ง 4 ด้าน เป็นกระจกสองชั้น (Double Skin Façade) ทำให้ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารลงได้กว่า 50% เลือกใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (ระบบ VAV) ใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED ทั้งอาคาร ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar Cell) บนหลังคาอาคาร น้ำที่ใช้แล้วยังสามารถนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และใช้กับระบบน้ำหล่อเย็นอาคารได้อีก เป็นต้น


ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุรักษ์พลังงาน