PEA เปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

4 August 2017


นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตามนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา