เปิดผังใหม่เกาะรัตนโกสินทร์ สผ.ผนึกจุฬาฯกำหนด 12 พื้นที่รองรับรถไฟฟ้า

5 August 2017


นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำโครงการ แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความเห็นไปแล้วครบ 3 ครั้ง ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเร่งนำเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เสนอรัฐบาลเร่งผลักดันต่อไป

โดยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดกรอบนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2560-2575 เพื่อให้ครอบคลุมด้านต่างๆได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านการจราจร ด้านการใช้ที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ ด้านการท่องเที่ยว และด้านกายภาพและวิถีชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ตั้งแต่แนวคลองรอบกรุง(คลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง) ถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม

โดยได้ดำเนินการเปิดรับความเห็นประชาชนและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว 3 ครั้งพร้อมกับการลงพื้นที่ย่อยอีกจำนวน 6 ครั้งซึ่งได้เห็นภาพรวมการจัดทำและร่างแผนแม่บทที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดผังแม่บทเชิงพื้นที่ เบื้องต้นนั้นพบว่าบริบทการเปลี่ยน แปลงมีผลกระทบอย่างมากจึงต้องศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงที่ย่อมกระทบการดำรงชีวิตและแหล่งวัฒนธรรม จึงต้องการรับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากมิติของนักวิชาการ

“ผังเดิมใช้งานมานาน 15 ปีแล้วจึงไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน โดยได้เร่งสำรวจแหล่งคุณค่าทางมรดกทั้งหลายมาไว้ในผังดังกล่าว อีกทั้งต่อไปนี้ช่วงครึ่งเทอมยังจะให้มีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเกาะรัตนโกสินทร์ โดยไม่เน้นเฉพาะมิติทางกายภาพเท่านั้น ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนอีกด้วย พร้อมกับบูรณาการให้เข้าได้กับแผนอื่น อาทิ ผังเมืองรวม เช่นเดียวกับเรื่องการใช้ที่ดินจะต้องมีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชัดเจน จะต้องกำหนดการใช้ประโยชน์เอาไว้ด้วย”

เปิดผังใหม่เกาะรัตนโกสินทร์ สผ.ผนึกจุฬาฯกำหนด12พื้นที่รองรับรถไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายหลักของการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตน โกสินทร์ทั้งสิ้น 8 ประการ คืออนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ กำหนดแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคารให้เหมาะสม จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ เน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะผสานกับการเดินเท้า การออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสื่อความหมายและสร้างความต่อเนื่องเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน จัดระเบียบการท่องเที่ยว สำหรับรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต

ประการสำคัญปัจจุบันพบว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนจึงพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตน โกสินทร์แต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลยังได้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 2-3 เส้นทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้จึงจำเป็นต้องมีผังแม่บทใช้เป็นกรอบการพัฒนารองรับไว้ตั้งแต่วันนี้ เบื้องต้นได้มีการสำรวจโบราณสถานโบราณวัตถุพบแล้ว 311 แห่ง จากที่ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาไว้ 12 พื้นที่ อาทิ คลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ถนนราชดำเนินตั้งแต่วัดราชนัดดา เป็นต้น

“แผนดังกล่าวจะมีกรอบที่ชัดเจนสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวคิดการอนุรักษ์แบบใหม่ เน้นมิติด้านต่างๆ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชัดเจน และยืดหยุ่นสามารถปรับแก้ไขได้ด้วยซึ่งแผนเก่าทำได้ยาก ประการสำคัญจะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยยังจะต้องให้มีการทบทวนแผนทุกระยะ 5 ปี ซึ่งจะทบทวนแผนเก่าที่อาจยกเลิกไปและเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,284 วันที่ 3 -5 สิงหาคม พ.ศ. 2560


รถไฟฟ้า สผ. เกาะรัตนโกสินทร์ เปิดผังใหม่