ไอแบงก์ช่วยลูกค้าน้ำท่วมอีสานออกมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแค่กำไร

1 August 2017


จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หลังจากนั้นให้ชำระเงินต้นและกำไร ตามสัญญาเดิม สำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ตระหนักมาโดยตลอดถึงการให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หลังจากนั้นให้ชำระเงินต้นและกำไร ตามสัญญาเดิม สำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของทางราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ Call Center โทร 1302


น้ำท่วม เงินต้น ไอแบงก์