ปชช.ชี้“การปฏิรูปตำรวจ”ช่วยรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี

30 July 2017


“การปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน

ตามที่ คสช. ได้มีการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อกำหนดกรอบเวลาทำงานเพื่อปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อันดับ 1  ช่วยรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของตำรวจไทย 71.77%

อันดับ 2  ควรเร่งดำเนินการ อยากเห็นวงการตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  65.44%

อันดับ 3  ปัจจุบันภาพลักษณ์ตำรวจไม่ค่อยดี ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ 60.95%

อันดับ 4  ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง ขจัดตำรวจที่ไม่ดี   53.83%

อันดับ 5  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระวังการกระทบกระทั่ง ความขัดแย้งภายใน 41.95%

 

2. ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการปฏิรูปตำรวจที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร?

อันดับ 1  ดำเนินการยังช้าอยู่   76.47%

เพราะ  ยังไม่เห็นแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก                        มีระบบเส้นสาย ฯลฯ

อันดับ 2  ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว   23.53%

เพราะ  มีข่าวความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะ เริ่มมีการตื่นตัว เป็นเรื่องที่ คสช. ให้ความสำคัญ ฯลฯ

 

3.  “6 แนวทางปฏิรูปตำรวจ” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  80.16%

อันดับ 2  ด้านการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย  76.25%

อันดับ 3  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การผลิต และการพัฒนาให้เป็นตำรวจที่ดี  65.70%

อันดับ 4  ด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย   61.21%

อันดับ 5  ด้านโครงสร้างที่เน้น 3 สายหลัก ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ  อำนวยการและสนับสนุน

เทคนิคและตำรวจกองประจำการ  58.58%

อันดับ 6  ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบไอที  2) ระบบการสื่อสาร และ 3) ระบบ CCTV       57.78%

 

4. ทำอย่างไร? การปฏิรูปตำรวจ จึงจะสำเร็จ

อันดับ 1  กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับตำรวจที่กระทำผิด ทุจริต คอรัปชั่น   72.30%

อันดับ 2  มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม แก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง   69.66%

อันดับ 3  มีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม  66.23%

อันดับ 4  ตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจัง   62.01%

อันดับ 5  กระจายอำนาจ ไม่รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ป้องกันระบบเส้นสาย  59.89%


 


สวนดุสิตโพล การปฏิรูปตำรวจ