“10 ข้อ การสร้างความปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน

29 July 2017


ตามที่ คสช. ได้ดำเนินการตั้ง“คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำสรุปเป็นร่างสัญญาประชาคม ซึ่งมีความคิดเห็นร่วม 10 ข้อ ที่คนไทยพึงปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างความปรองดอง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,019 คน ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อันดับ 1  อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ประชาชนรักใคร่สามัคคี  71.44%

อันดับ 2  เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ถึงจะเห็นผลช้า แต่อยากให้ทำต่อไป 60.16%

อันดับ 3  ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 58.00%

อันดับ 4  ยังมีความขัดแย้ง ไม่น่าจะทำสำเร็จ  52.99%

อันดับ 5  ถ้าทำสำเร็จจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาและมีเสถียรภาพ  47.20%

 

2. ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการสร้างความปรองดองที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร?

อันดับ 1  ดำเนินการยังช้าอยู่  73.78%

เพราะ  ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม บ้านเมืองยังมีความขัดแย้ง นักการเมืองยังทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ

อันดับ 2  ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว  26.22%

เพราะ  เป็นไปตามโรดแมป มีความคืบหน้า มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการประชุมเป็นระยะฯลฯ

 

3.  “10 อันดับ สัญญาประชาคม” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 71.85%

อันดับ 2  เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย 69.97%

อันดับ 3  ร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง 68.69%

อันดับ 4  น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการดำรงชีวิต  67.42%

อันดับ 5  สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  63.20%

อันดับ 6  ร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56.13%

อันดับ 7  การรับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ  55.64%

อันดับ 8  สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน  50.44%

อันดับ 9  การส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากล 49.66%

อันดับ 10  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  47.69%

 

4. ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดอง จึงจะสำเร็จ

อันดับ 1  ลดทิฐิ เปิดใจ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน  78.70%

อันดับ 2  ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน  66.63%

อันดับ 3  ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  63.59%

อันดับ 4  รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของความปรองดอง  62.71%

อันดับ 5  ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล   58.78%


 


สวนดุสิตโพล การสร้างความปรองดอง