กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้าเปิดรร.นานาชาติปั้นเด็กไทย

26 July 2017


กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า  เปิดโรงเรียนนานาชาติ ดีบีเอส  รับเทรนด์การศึกษาพัฒนาสู่สากล  วาง 4 แนวทางสู่การปั้นเด็กไทยมีความเป็นสากล  แข่งขันในเวทีนานาชาติ

ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์  กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เปิดเผยว่า  กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเด็กในยุคดิจิตอล  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล ผนวกกับความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในยุคนี้ ที่ต้องการเห็นบุตรหลาน สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา จึงได้เปิดโรงเรียนนานาชาติ Denla British School ขึ้น   ตามแนวทางที่วางไว้ 4 ประการ คือ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษเต็มรูปแบบโดยปรับปรุงให้เข้ากับบริบทสังคมไทยเป็นหลัก (Enhanced British Curriculum) ส่งเสริมให้เด็กเก่งรอบด้าน ทั้งวิชาการควบคู่กับกิจกรรม (Academic Excellence for All) มีทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย (Preserving Thainess) ซึ่งเชื่อว่าแนวทางทั้ง 4 นี้ จะสามารถนำพา DBS ไปสู่เป้าหมายในการสร้างเด็กไทยให้ก้าวสู่การเป็น“คนไทยที่มีความเป็นสากล” (World Citizens) สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมั่นใจว่า DBS จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ปกครองในยุคปัจจุบันขณะเดียวกัน ยังได้วางเป้าหมายเพื่อรองรับตลาดเออีซีด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างเม็ดเงินในอุตสาหกรรมการศึกษาในระดับอาเซียน โดยในอีกประมาณ 5 – 6 ปีข้างหน้า  ได้วางแผนในส่วนของการทำเป็นโรงเรียนประจำหรือ Boarding School โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเด็กนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด และกลุ่มที่สองเป็นนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ สำหรับกลุ่มที่สอง เรายังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น Education Hub ของภูมิภาค โดยเริ่มจากทำการตลาดกับประเทศในแถบอินโดจีน (Indochina) ก่อน ซึ่งตรงนั้นเราคิดว่า Inbound Marketing for Education จะเป็นส่วนช่วยภาครัฐในการเพิ่มเม็ดเงินให้กับภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนของอุตสาหกรรมการศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้วางเป้าหมายในการเป็นโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด โดยมุ่งหวังในการเป็น Apple Distinguished School  ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต ดังนั้นเราจึงวางโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีไว้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับกับอุปกรณ์ของทาง Apple ที่ใช้เป็นเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่ DBS มีห้อง Mac Lab และ Maker Space เพื่อให้นักเรียน DBS ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยี อาทิ 3D Printer เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ รวมทั้งเรียนรู้เรื่อง Programming และ Coding จากเทคโนโลยีที่ทาง DBS ได้จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย ซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กรุ่นดิจิตอลต้องมีความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐาน เอาไว้ต่อยอดทำในสิ่งที่เด็กๆต้องการจะทำในอนาคต และสามารถส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มีองค์ประกอบที่ดีด้วยอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,500 คน และเกือบ 50% ของพื้นที่กว่า 45 ไร่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าตามมาตรฐานของ FIFA CERTIFIED พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามเบสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  สระว่ายน้ำมาตรฐาน(สระน้ำเกลือ) โรงยิมในร่มขนาดใหญ่ โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องศิลปะ 2D และ 3D ห้องเรียนเต้น และ ห้องกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

ทั้งนี้จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2017  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ระดับชั้น Early Year 1 จนถึง Year 6 (อายุ  3 – 11 ปี)  และในปีการศึกษา 2018 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น Year 7 จนถึง Year 8 (อายุ 12-13 ปี) และเปิดต่อเนื่องไปจนถึง Year 13 (อายุ 18 ปี) ทั้งยังมีโครงการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีทักษะภาษาดี และมีความสามารถโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนการใช้ภาษาอังกฤษดี (The ambassador of English) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุนเรียนดีสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และทุนความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไปต่อยศ ปาลเดชพงศ์ โรงเรียนนานาชาติ กลุ่มเด่นหล้า ดีบีเอส