รายย่อย IFEC ส่งหนังสือถึง 'วิชัย' เร่งแจงตั้งกก.หวั่นหุ้นถูกเพิกถอน

26 July 2017


ผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟคส่งหนังสือถึง “หมอวิชัย” ขอให้ชี้แจงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทโดยด่วน พร้อมให้เร่งทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ ขอผ่อนผันการตั้งกรรมการตรวจสอบ ที่เคยถูกกำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 31 ส.ค.นี้ เหตุเพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่รับจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ ห่วงรายชื่อที่เคยตั้งไปก่อนหน้านี้จะถูกสั่งให้เป็นโมฆะ ดังนั้นหุ้น IFEC อาจถูกสั่งให้เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายเกณฑ์เพิกถอนจากตลาดฯ (NPG)

นายจักกริช ประชุม ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟคได้ทำหนังสือถึงนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัทไอเฟค เพื่อขอให้ชี้แจงเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวถึง นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยอ้างถึงข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2560

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์หัวข้อข่าว : ตลท. ขึ้น SP หลักทรัพย์ IFEC กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด โดยระบุว่าหาก IFEC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย SP หรือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9(3) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังเรียกร้อง นายวิชัย ในฐานะประธานกรรมการไอเฟค ให้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ IFEC เข้าเกณฑ์ถูกพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ (NPG : Non Performing Group) จากปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ไม่รับจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ของไอเฟค ทำให้กรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่บริษัทประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ส่อว่าจะโมฆะ

ทั้งนี้หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จะสร้างความเสียความเสียหายให้กับนักลงทุนรายย่อยอย่างร้ายแรง ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของนายวิชัย ในฐานะประธานไอเฟค ต้องเร่งดำเนินการเพื่อปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคน

ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟค กล่าวอีกว่าตามหลักการแล้วควรจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายมหาชนเพื่อคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้น และดำเนินไปในครรลองที่ถูกต้องต่อไป


IFEC