ทริสเรทติ้งจัดเรทติ้ง "ไฟฟ้าน้ำงึม 2" ระดับ A

26 July 2017


บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2PC) ที่ระดับ “A” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนที่บริษัทได้รับจากการมีสญั ญาขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement -- PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต "AAA" จากทริสเรทติ้ง และประสบการณ์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคำนึงถึงระดับความคุ้มครองเจ้าหนี้ภายใต้โครงสร้างสัญญาต่าง ๆ ในโครงการของบริษัทและเทคโนโลยที่พิสูจน์แล้วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตดังกล่าวมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของอัตราการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำงึมและความเสี่ยงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัท ซึ่งปจัจุบัน สปป.ลาว ได้รับอันดับเครดิต “BBB+/ Negative” จากทริสเรทติ้ง

บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 เป็นหนึ่งในบริษัทหลักในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ช.การช่าง บริษัทจัดตั้งในปี 2550 ภายใต้กฎหมายของสปป.ลาว เพื่อเป็นเจ้าของและดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำงึม 2 กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 42% บริษัท ผลตไฟฟ้าราชบุรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 25% และ EDL-Generation PLC (EDLGen) 25% โดย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านพลังงานของกลุ่ม ช.การช่าง

ทั้งนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) แจ้งว่าบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2PC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ (25 ก.ค.) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ NN2PC เพื่อชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ ไม่เกินภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ NN2PC มีอยู่กับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศจำนวนเทียบเท่า โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว โดยจะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


ทริสเรทติ้ง ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จัดเรทติ้ง