ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ crowdfunding รองรับเทคโนโลยี

25 July 2017


ก.ล.ต. เฮียริ่ง ปรับปรุงเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการใช้เทคโนโลยีจัดการเงินค่าจองซื้อหุ้นและการมีตลาดรอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) การปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ funding portal สามารถนำเทคโนโลยี เช่น blockchain / smart contract มาจัดการเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ หนุน startups และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงิน พร้อมเปิดช่องให้มีตลาดรองที่สะดวกขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีอย่าง blockchain / smart contract มีศักยภาพที่ตัวกลางบนระบบอินเทอร์เน็ต (funding portal) สามารถนำมาเป็นทางเลือกแทนการแต่งตั้งบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือเพื่อดูแลเงินค่าจองซื้อหุ้น crowdfunding ระหว่างระดมทุน รวมทั้งการโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ระดมทุน หรือคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกรณีระดมทุนไม่สำเร็จได้ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิด equity crowdfunding ได้จริงในไทย และเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้ประกอบการ startups / SMEs ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะอนุญาตให้ funding portalมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนระดมหุ้น crowdfundingมีช่องทางในการขายหุ้นออกได้ง่ายขึ้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่อง อีกทั้งผู้ประกอบการ startups / SMEs สามารถระดมทุนด้วยมูลค่าที่ดีขึ้น โดยผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยสามารถซื้อหรือขายหุ้นในตลาดรองดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดวงเงิน และผู้ลงทุนรายย่อยจะสามารถขายหุ้นออกได้เท่านั้น เพื่อยังคงจำกัดวงเงินการลงทุนและความเสียหายจากการลงทุนเช่นเดียวกับในตลาดแรก โดย funding portal ต้องขออนุญาต ก.ล.ต. ก่อนจัดให้มีตลาดรองด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปลดข้อจำกัดเรื่องการระดมทุนผ่าน equity crowdfunding ในครั้งถัด ๆ ไปที่เกณฑ์เดิมกำหนดให้ต้องทำผ่าน funding portal รายเดิมเท่านั้น โดยเกณฑ์ที่จะปรับปรุงใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ระดมทุนสามารถเลือกระดมทุนผ่าน funding portal รายอื่น ๆ ได้ ไม่เป็นการกีดกัน funding portal รายใหม่ที่จะเข้ามา

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6047 หรือทาง e-mail ที่ [email protected] จนถึงวันที่ 23 ส.ค. 2560


ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ crowdfunding