ครม.อนุมัติ 12 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

25 July 2017


 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม2560 )ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางสำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบกองทัพเรือให้ทัดเทียมกับสนามบินสุวรรณภูมิโดยต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นเพิ่มเติมซึ่งจะใช้งบกลางจำนวน 760 ล้านบาท เพื่อศึกษาการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ได้แก่ การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารอาคาร 2 การสร้างรันเวย์แห่งที่ 2 ห่างออกไปจากรันเวย์เดิม 1.5 กิโลเมตร การสร้างไฮสปีดแท็กซี่เวย์ เพื่อลำเลียงผู้โดยสารได้สะดวกมากขึ้น และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน(Maintenance Repair and Overhaul) หรือ MRO โดยแอร์บัสเป็นผู้พัฒนา

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบินจากเดิมอนุมัติงบประมาณไว้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 แต่เมื่อวัสดุราคาเพิ่มขึ้นจึงต้องขยายงบจาก 1,255 ล้านบาท เพิ่มเติมเป็น 1,400 ล้านบาท เริ่มดำเนินในเดือนกันยายนนี้ งบประมาณสำหรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาประมาณ 1.44 แสนล้านบาท และศูนย์ซ่อมอากาศยานของแอร์บัส ซึ่งได้ลงนามสัญญาแล้ว 20,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 1.64 แสนล้านบาท แต่การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาใช้รูปแบบร่วมทุนแบบ PPP จึงเป็นเงินทุนจากภาคเอกชน ดังนั้นเงินงบประมาณจะใช้จำนวนไม่มากนัก

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ปี 2560-2564 ซึ่งจะประกอบด้วย 12 โครงการ ประกอบด้วย 1.งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบ งานก่อสร้าง High speed taxiway และtaxiway เพิ่มเติม วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท 2.งานก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียงลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่จอดอากาศยานทหาร วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท 3.โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดนสารหลังที่ 2 วงเงิน 69 ล้านบาท

4.โครงการจัดหาระบบกล้องวงเงินปิด เครื่อง x-ray และ Software ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้าออก วงเงิน 53 ล้านบาท 5.โครงการก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น 19 ล้านบาท 6.งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบ งานก่อสร้างและทางวางและทางขับที่ 2 วงเงิน 145 ล้านบาท 7.งานจ้างวานแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง วงเงิน 135 ล้านบาท 8.งานจ้างศึกษาสำรวจและออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO วงเงิน 100 กว่าล้านบาท
9.งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo วงเงิน 45 กว่าล้านบาท 10.งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน วงเงิน 72 ล้านบาท 11.งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-related industry research zone วงเงิน 9.9 กว่าล้านบาท และ 12.งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบระบบสาธารณูปโภค วงเงินประมาณ 20 ล้านบาท


ครม. ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ สนามบินอู่ตะเภา กอบศักดิ์ ภูตระกูล