ห้ามตั้ง! สมาชิก สนช. เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม

23 July 2017


คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เตรียมออกประกาศ ห้ามตั้งสมาชิก สนช. ข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา เรื่องการแต่งตั้งเสนอแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยข้อเสนอสำคัญกำหนดไม่ให้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ข้อเสนอนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับภาคเอกชนว่า จะไม่มีการแต่งตั้งสมาชิก สนช. มาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม โดยการแต่งตั้งหลังจากนี้ จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ไปร่วมร่างหลักเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการห้ามแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ยกเว้น กรณีที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการ ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำหรับข้าราชการที่เป็นผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นกรรมการ 1 คน เพื่อเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัด แต่ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่งตั้งเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1 คน และกรรมการอื่น ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ให้เสนอชื่อจากผู้มีประสบการณ์ภาคธุรกิจไม่น้อยว่า 1 ใน 3 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีการประเมินทักษะความรู้ก่อนการแต่งตั้งด้วย เช่น ความรู้การบริหารธุรกิจ ไอที การเงิน


สนช. รัฐวิสาหกิจ บอร์ดรัฐวิสาหกิจ