ปชช.มองแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.รัฐบาล”ประยุทธ์”ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา

23 July 2017


การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ (ปัจจุบัน) กับรัฐบาลที่ผ่านมา

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 4 คน  ซึ่งแต่ละคนล้วนแต่มีบทบาทสำคัญที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารบ้านเมืองต่อไป จึงทำให้การโยกย้ายครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อตรงกับช่วงโรดแมปสุดท้ายของรัฐบาลที่หวังเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,159 คน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้

อันดับ 1  เป็นการโยกย้ายเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมมีความสามารถเข้ามาทำงาน  68.77%

อันดับ 2  เพื่อช่วยให้รัฐบาลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  54.36%

อันดับ 3  ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะดีหรือไม่ ต้องพิจารณาจากผลงาน  50.53%

อันดับ 4  เป็นการปรับเปลี่ยนคน ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง  46.00%

อันดับ 5  ทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบ  44.52%

 

2. เมื่อเปรียบเทียบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมืองที่ผ่านมานั้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร?

อันดับ 1  การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ดีกว่า  29.07%

เพราะ  เป็นรัฐบาลทหาร ไม่มีการเมืองแทรกแทรง เป็นการปรับเพื่อให้มีผลงานดีขึ้น มีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหลากหลาย ฯลฯ

อันดับ 2  ดีพอ ๆ กัน  27.60%

เพราะ  ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อบ้านเมือง มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ        ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมมาแล้ว ฯลฯ

อันดับ 3  แย่พอ ๆ กัน  26.46%

เพราะ  มีการแต่งตั้งคนของตนเอง เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เป็นเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 4  การแต่งตั้งโยกย้ายในรัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมือง ดีกว่า 16.87%

เพราะ  มีความเป็นประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ฯลฯ

 

 

3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ คือ

อันดับ 1  ควรเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ   67.47%

อันดับ 2  ทุกคนที่เข้ามาควรตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต   66.87%

อันดับ 3  ทุกคนทุกฝ่ายควรช่วยกันทำงาน แก้ปัญหา ทำเพื่อส่วนรวม  63.76%

อันดับ 4  ควรทำงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่เป็นรูปธรรม 58.30%

อันดับ 5  เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงาน  55.50%


แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ