"ประจิน” ชื่นชมโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 

22 July 2017


วันที่ 22 ก.ค.60 พล.อ.อ. มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21ก.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมี พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ท.ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค ที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและนักเรียนสูงอายุตำบลนาพู่จำนวนมาก

เมื่อคณะของรองนากยกรัฐมนตรีเดินทางไปถึง ได้มีขบวนรำกลองยาวแห่นำไปยังอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุต.นาพู่ จากนั้นเป็นการแสดงการเต้นบาสโลปของกลุ่มเต้นบาสโลป 17 หมู่บ้าน และการแสดงการรำตามประเพณีพื้นบ้านของนักเรียนผู้สูงอายุต.นาพู่  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ต่อด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ สรุปได้ว่า

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่1ส.ค.2559 ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน 600 คน เปิดทำการเรียนการสอนเดือนละ2ครั้ง นับเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพภูมิความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งเป็นการต่ออายุให้ผู้สูงอายุได้มีชีวิตที่ยืนยง

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องมาจากความก้าวหน้าในการดูแลรักษาพยาบาลและการใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะของคนไทย จึงทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านทางกลไกประชารัฐเพื่อสังคม โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการความร่วมมือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงอายุ จึงมีโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเหมือนกิจกรรมในพื้นที่โดยการขับเคลื่อนของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงพลังภูมิปัญญาและศักยภาพ

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ว่าเป็นต้นแบบของความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การได้มาเห็นผู้สูงอายุร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้รู้สึกว่า ผู้สูงอายุยังเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม ยังสามารถที่จะช่วยงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้อีกมากมาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานในด้านต่าง ๆ ทั้งการเกษตรกรรม กสิกรรม รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม การมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 8 หลัง และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT อบต.นาพู่ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้เยาวชนและผู้สูงอายุ สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่

ในการเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยหนังสือก้าวตามคำสอนพ่อและหนังสือพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ชุดปฐมพยาบาล และเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ จำนวน 2.5เเสนบาท ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในนามของสำนักงานพล.อ.อ.ประจิน  จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้าน


อุดรธานี ผู้สูงอายุ ประจิน จั่นตอง