SVL Group รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015

19 July 2017


SVL Group ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดย บจก. เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น บจก. ไลน์ ทรานสปอร์ต และ บจก. เรือลำเลียงบางปะกง ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากผู้แทนสถาบัน British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล


SVL Group