รายย่อยงัดม.100 พรบ.มหาชนจี้ IFECจัดประชุมผู้ถือหุ้น-ตั้งกก.ชุดใหม่

19 July 2017


นักลงทุนรายย่อย งัดม.100 พรบ.มหาชน ไล่บี้ IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้น-ตั้งกรรมการชุดใหม่ แก้ปัญหาปิดงบให้ทันตามกำหนด - เคลียร์หนี้สถาบันการเงิน หวังปลด SP หุ้น

นายจักกริช ประชุม ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟคได้ทำหนังสือถึงนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นคือ 1.ได้มีการสั่งการให้ไอเฟคมีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ให้ครบตามจำนวนที่ว่างลงหรือไม่

การประชุมที่จะมีขึ้นใหม่จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยวิธีในรูปแบบใด และได้สั่งให้จัดประชุมภายในระยะเวลากี่วัน หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการแบบคะแนนเสียงสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งถือเป็นการผิดข้อบังคับและกฎหมาย

ส่วนประเด็นที่ 2.คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ใช้วิธีการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแบบคะแนนเสียงสะสม (Cumulative Voting) เช่นเดียวกับวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่รับจดทะเบียน ในฐานะที่สำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแลบริษัทให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จะดำเนินการอย่างไรต่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และมาตรา 70 แห่งพ.ร.บ.มหาชน พ.ศ.2535

ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟค ยังเตรียมทำหนังสือถึงบริษัทไอเฟค ขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ได้มีการระบุไว้ในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัทฯได้มีการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการให้ครบถ้วนและถูกต้อง อีกทั้งควรมีการพิจารณาถึงสาเหตุที่ล่าช้าในการส่งงบการเงิน การแก้ปัญหาผิดนัดชำระหนี้สินต่างๆ ตลอดจนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 อีกด้วย เพื่อทำให้บริษัทฯไม่เข้าข่ายที่จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ และสามารถปลดเครื่องหมาย SP ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้โดยเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาสูงถึง 90 วัน ซึ่งจะทำให้ความล่าช้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นจนไม่อาจควบคุมได้

โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟคได้หารือร่วมกันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางออก หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่

“ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานก.ล.ต. ต้องออกมาแสดงบทบาทของตัวเอง โดยการเร่งสั่งให้ไอเฟคจัดประชุมผู้ถือหุ้น คืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ นำไปสู่การปลดเครื่องหมาย SP ไม่ใช่ปล่อยลอยแพ เหมือนที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ที่ยังคงไร้ทางออก และอาจทำให้ไอเฟคถูกเพิกถอนออกจากตลาด สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย และกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนตลาดทุน”ทนายความกล่าวในที่สุด


ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น IFEC