สถาบันเพิ่มผลผลิตชวนSMEsฟังสัมมนารู้รับปรับตัวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ

17 July 2017


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเชิญ SMEs ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตของอุตสาหกรรมไทย ร่วมงาน “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” สร้างความตระหนักและให้ความรู้ หวังเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล

รายงานข่าวจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าทางสถาบันได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้รับ ปรับตัว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ SMEs ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตของอุตสาหกรรมไทย เสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล ทั้งความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน

โดยใช้ความรู้นำทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผ่าน 9 อุปนิสัยสำคัญ จากการบูรณาการหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ตลอดจนการมีภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนเวทีโลก

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการกลุ่มริเวอร์โปร กรุ๊ป และคุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.ftpi.or.th/event/14729 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 425 (ธนัญญา) 429 (วัชชิระ) E-mail: [email protected]


ผู้ประกอบการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ