เอคิวสดใส ขายPP ล็อต 2 ระดมทุนได้อีก1,925ล้าน

17 July 2017


ฉลุย! เอคิว เอสเตท (AQ) ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ล็อต 2 ระดมทุนได้ 1,925 ล้านบาท มีทั้งกองทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายใหญ่ รวม 6 รายบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เกี่ยวกับการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000,000,000 หุ้น

โดยจัดสรรและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558  ราคาที่เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง คือราคา 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และไม่มีนักลงทุนสถาบันประสงค์ที่จะจองซื้อในกระบวนการ Book Build ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นที่เสนอขายแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Book Building)

ดังนั้น ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.ให้ความเห็นชอบ โดยบริษัท S14 จึงถือได้ว่าเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรม

ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด และบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่สนใจจองซื้อในราคา 0.05 บาท โดยบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มได้อีกจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000,000หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,925,000,000.00 บาท  มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนภายใน 3 วันทำการแรกหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติจัดสรรและกำหนดราคาหุ้น

คือชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตามเงื่อนไขในประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายชื่อนักลงทุนดังต่อไปนี้

1. Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. จำนวน 17,000,000,000 หุ้น    เป็นเงิน 850,000,000.00 บาท
2. นาย ณทศา  เฉลิมเตียรณ                จำนวน  8,400,000,000 หุ้น     เป็นเงิน 420,000,000.00 บาท
3. นาง จิรฐา วัธนเวคิน                       จำนวน  3,900,000,000 หุ้น     เป็นเงิน 195,000,000.00 บาท
4. นาย บวร รุ่งเรืองนวรัตน์                   จำนวน  3,300,000,000 หุ้น     เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
5. นาย ชนน วังตาล                           จำนวน  3,300,000,000 หุ้น    เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
6. พ.ต.อ. จักรภพ สุคนธราช                จำนวน  2,600,000,000 หุ้น     เป็นเงิน 130,000,000.00 บาท

จากการประเมิณโดย บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินทีอยู่ในความเห็นชอบจากส.น.ง. กลต. ประเมินวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ใช้งบการเงิน 30 กันยายน 2559  (ราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ 0.05 บาท) Price Dilution 0% และ Control Dilution 45.13% สาเหตุที่ Price Dilution ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนักลงทุน 15 รายขอเสนอชื่อเข้าลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว โดยบริษัทฯ จัดสรรหุ้นได้ทั้งจำนวนรวมทั้งสิ้นจำนวน 34,140,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,707,000,000 บาท ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

จากการออกและเสนอขายสำหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจำนวน 100,000 ล้านหุ้นบริษัทฯได้จัดสรรในครั้งนี้จำนวน 38,500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวน 3,632 ล้านบาท (คร้ังท่ี 1จำนวน 1,707 ลบ. คร้ังท่ี2จำนวน 1,925 ลบ.)

เห็นได้ว่ามีนักลงทุนคนดังต่างให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุน อาทิเช่น นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ จาก PLANB, น.ส.ฐานุตรา สื่อวีระชัย และนางจิรฐา วัธนเวคิน ซึ่งมาจากจากกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน และ กองทุน Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อตัวบริษัทฯ โดยภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และใช้เป็นเงินทุนสำรองในพัฒนาขยายธุรกิจต่อไป