ตลาดเอ็มเอไอ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น CHUO ส่งงบล่าช้า 2 งวดติด

17 July 2017


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตลท.ยังคงเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ CHUO ตามที่บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO) เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มายังตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ CHUO ต่อไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ โดยบริษัทสามารถนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 2งวดติดต่อกันภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าได้ครบถ้วนแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ 1. ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในหรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 2. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินกรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทหรือผู้บริหาร 3. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง


ตลาดเอ็มเอไอ CHUO